tại sao thời gian gần đây WT không có 1 thông tin gì hết vậy? ựng dụng như thế nào, hợp tác với ai, lộ trình phát triển ra sao …đều không có 1 chút thông tin. có phải WT đã chết?

submitted by /u/trancongtrang
[link] [comments]
Source: Reddit

No Comments Reddit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *